از نواحی توبروزیته یماگزیلاری و نواحی بی دندانی وساکت های در حال ترمیم به دست می آید. غالبا در نواحی اینتردنتا و اینتررادیکولار وبه مقدار محدود در نواحی فاسیال و لینگوال به جز در کام یافت می شود. در انسان بزرگسال Cancellous bone بیشتری در ماگزیلا نسبت به مندیبل یافت می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p267.

Hecker F. Pyorrhea alveolaris. Mosby: St. Louis; 1913.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر