• مدارک پیشنهاد می کنند با استفاده از کنترل پوسیدگی با آرزیابی خطر برای کنترل بیمار ،آسیب اولیه به دندان ممکنست بازگشت پیداکند وظهور بیماری می تواند به طور مشخصی کاهش پیداکند یا جلوگیری شود.
  • Caries management by risk assessment کنترل پوسیدگی ها با استفاده از ارزیابی خطر ودر امریکا اغلب از این سیتسم استفاده می شود .
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p65

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر