فاصله ی بین سطح چسبندگی و نقطه ی رفرنسی روی دندان نظیر CEJ را اندازه می گیرد. موجب مانیتور بهتر پیشرفت بیماری نسبت به عمق عمق پروبینگ می شود چون از نقطه ی رفرنس CEJ  استفاده می کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2109.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر