بیوسنتز کلاژن درون فیبروبلاست ها برای ایجاد مولکولهای ترپوکلاژن رخ می دهد. تجمع مولکولهای تروپوکلاژن موجب ایجاد میکروفیبریل  وتجمع میکروفیبریل ها موجب ایجاد فیبریل و تجمع فیبریل ها موجب ایجاد فایبر و در کلاژن نوع یک وسه تجمع فایبرها موجب ایجاد باندل های کلاژنی می شود.

منبع:

 

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p231.

Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Basic histology. ed 6. Appleton & Lange: Norwalk, Conn; 1989.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر