• شکتگی توده ماده ومی تواند نتیجه قرار دادن ترمیم در دندانی که مورد تجویز نداشته، مثلا در افرادی که عادات bruxism یا clenching دارند. علت دیگر ، عدم ضخامت مناسب ترمیم ناشی از تراش ناکافی دندان یا وجود کانتورهای در ترمیم است که اینترفرنس خارج مرکزی را در عملکردهای اکلوزالی نشان می دهند. در صورت بروز این نوع شکستگی ، در غالب موارد تعویض ترمیم تجویز می شود.
  • Bulk fracture شایع ترین علت شکستگی امالگام های پرمس می باشد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 11-18p293-e-32

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر