چهار شکل اصلی کریستالین غیر آلی جرم شامل هیدروکسی آپاتیت و منیزیم وایت لوکیت و اکتا کلسیم فسفات و بروشیت هستند.

منبع:

Leung S, Jensen A. Factors controlling the deposition of calculus. Int Dent J. 1958;8:613.

Birkeland JM, Jorkjend L. The effect of chewing apples on dental plaque and food debris. Community Dent Oral Epidemiol. 1974;2(4):161–162.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر