ازجمله روشهای جمع آوری gingival crevicular fluid / GCF است که شامل قرار دادن absorbing paper strip ها تاجایی است که مقاومت احساس شود. این روش با تحریک اپی تلیوم سالکولار موجب جریان (GCF) می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch16 p1444

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر