بیشترین فاکتور رشدی استئواینداکتیو مطالعه شده هستند که به خانواده ی فاکتور رشدی TGF-β تعلق دارند.گروهی از پروتئین ها هستند که در بدن یافت شده و برای تکامل اسکلتال اساسی هستند. این پروتئین ها موجب القای تمایزسلولهای مزانشیمال به سلولهای استئوبلاست تولیدکننده ی استخوان می شوند.

منبع:

Chen D, Zhao M, Mundy GR. Bone morphogenetic

proteins. Growth Factors. 2004;22:233–241.

Cochran DL, Wozney JM. Biological mediators for

periodontal regeneration. Periodontol 2000. 1999;19:40–58.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر