طریقه ی قرارگیری سر کارگریک اینسترومنت پریودنتال دربرابر سطح دندان است. تطابق دقیق اینسترومنت ها موجب جلوگیری ازتروما به بافت های نرم وسطوح ریشه و اطمینان از حداکثر اثربخشی اینسترومنت می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2852

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر