به معني ثبت بايت بيمار مي‌باشد و بسته به اهداف تشخيصي و يا درماني به روش‌هاي متفاوتي تهيه مي‌گردد. ارزيابي اكلوژن نيازمند قالبگيري و تهيه كست و نيز ثبت روابط اكلوزال است. ثبت بايت براي كست مطالعه در حالت سنتريك اكلوژن بيمار (CO) (يا حداكثر تماس كاسپي دندانها) صورت مي‌گيرد. براي اين كار مي‌توان از يك موم بايت و يا ركورد پلي‌سايلوكسان استفاده نمود، در صورتي كه رابطه حد اکثر تماس دندان های دو فک (MI) با موقعيت تماس اوليه دندان ها تفاوت زیادی داشته باشد يعني در صورت وجود شيفت قدامي و يا جانبي بيشتر از ۱ تا ۲ ميلي‌متر، ثبت بايت بيمار بايد در حالت CR انجام شود. با كمك موم اكلوژني كه بايت بيمار را ثبت نموده است مي‌توان كست هاي گچي را در ارتباط درست با يكديگر مطابق با وضعيت اكلوژني و بايت بيمار قرار داد كه با تريم كستها و يا انتقال به آرتيكولاتور در صورت نياز اين رابطه حفظ مي‌گردد. براي ثبت بايت ابتدا موم نرم شده با فشار روي دندان هاي فك بالا قرار داده مي‌شود به گونه‌اي كه اثر همه دندان ها بر آن نقش ببندد. سپس از بيمار خواسته مي‌شود كه فك پايين را در وضعيت خواسته شده بسته به هدف ارتودنتيست ببندد. وقتي كه بايت به صورت صحيح ثبت شد موم پس از سرد شدن از دهان خارج مي‌شود و از جهت كافي بودن اثر دندان ها و نبود تداخلات بافتي بررسي شده و مي‌توان جهت اطمينان دوباره آن را امتحان نمود. بايد دقت شود هيچگونه تداخل بافت نرم با موم كه سبب انحراف فك پايين يا مانع بستن آن شود (مانند تداخل در ناحيه رترومولارپد) پيش نيايد. براي اهداف درماني نيز ثبت بايت بسته به نوع دستگاه مورد استفاه با روش‌هاي متفاوتي انجام مي‌گيرد. بعنوان مثال در ساخت دستگاه‌ هاي فانكشنال براي درمان مال اكلوژن Cl II موم بايت با جلو آوردن فك پايين و خارج كردن كنديل از گلنوئید فوسا تهيه مي‌شود. در دستگاههاي فانكشنال براي موارد Cl III بايت بيمار با باز كردن عمودي دهان (چرخش فك حول كنديل) ثبت مي‌شود. برای درمان مال اكلوژن اپن بايت، ميزان باز شدن عمودي دهان جهت ثبت بايت بيشتر از ميزان Free Way Space خواهد بود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields  HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1. Karad A. Clinical Orthodontics: Current concept, Goals and mechanics. Second edition. Elsevier, 2015.
2. Mizrahi E. Orthodontic pearls: A selection of practical tips and clinical expertise. Taylor & Francis; 2004.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر