بایت بلاک های خلفی برای کنترل ارتفاع دنتوآلوئولر خلفی در ماگزیلا برای اینترود کردن مولرهای بالا یا حداقل کاهش رویش آنها بکار می رود. بایت خلفی یک اپلاینس غیرفعال است که اثر ان بسته به نیروی بایت بیمار است. افزایش ارتفاع بایت خلفی نیز اثر مشخصی بر چرخش قدامی مندیبل و افزایش زاویه گونیال دارد این اپلاینسها در درمان زودهنگام بیماران اسکلتال اپن بایت نیز استفاده می شوند که با انتقال نیروی عضلات ماضغه به ناحیه دنتوآلوئولر و جلوگیری از رشد عمودی آنها منجر به چرخش قدامی-فوقانی مندیبل می شوند. افزایش ارتفاع عمودی صورت نه تنها باعث آداپتاسیون  ناحیه دنتوآلوئولر بلکه سایر نواحی کمپلکس کرانیوفاسیال می گردد. ادجاسنمتهای این درمان شامل اضافه کردن فنر یا مگنت به ناحیه دندانهای خلفی است که منجر به افزایش نیروی وارده بر دندانها میگردد.

در ادامه می توانید به Bite Block نیز مراجعه نمایید.

منبع:

. Iscan HN, Sarisoy L. Comparison of the effects of passive posterior bite-blocks with different construction bites on the craniofacial and dentoalveolar structures. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 112:171–178?

  1. Gurton AU, Akin E, Karacay S. Initial intrusion of the molars in the treatment of anterior open bite malocclusions in growing patients. Angle Orthod 2004; 74:454–464.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر