سه نوع غشای قابل جذب وجود دارد:

۱-پلی مرهای سنتتیک پلی گلایکوزید(پلی لاکتیک اسید و کوپلی مرهای پلی لاکتات- پلی گلاکتات)

۲-کلاژن

۳-کلسیم سولفات

چندین ویزگی غشاهای های قابل جذب باعث راحتی کار کلینیکی شده است:

  • زیست سازگار تر از غشاهای غیر قابل جذب هستند.
  • زمان جذب با مقدار کراس لینک در غشاهای پلی مری سنتتیک و کلاژنی و مقدار چیپس های کلسیم سولفات پردازش شده با گرما در غشاهای کلسیم سولفات قابل تنظیم است.
  • مانند غشاهای غیر قابل جذب پروسه ی جراحی دوم برای درآوردن غشاء لازم نیست.
منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch63 p3514.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر