يك نوع كوچك شده از دستگاه اكتيواتور است كه پوشش كام برای تماس آزاد زبان با آن حذف شده است. اين دستگاه دارای Lingual Flanges است كه جلو آمدن فك پايين را تحريك ميكند و Shelfها يا بلوكهای بين دندانی با كنترل ميزان و جهت رويش دندان ها كنترل عمودی را انجام ميدهند. دندان هاي قدامی پايين با آكريل پوشانده ميشوند تا از رويش و حركت آن ها به سمت جلو ممانعت شود.
اين دستگاه در درمان مال اكلوژن Class II به دليل عقب بودن فک پایین و همچنين اپن بايت به دلايل فانكشنال كاربرد داشته و باعث برطرف شدن Lip Trap و رابطه غیر طبیعی بين لبها و دندان های ثنایا، اصلاح عقب بودن فک پایین و موقعیت نادرست زبان، به دست آوردن پلن اكلوزال صحيح و اصلاح ديپ بايت نيز ميشود.
اهميت اين دستگاه در ايجاد هماهنگی خوب عضلانی و حذف محدوديت رشدی است كه هنگام Unloading كنديل از طريق پوزيشن جلو آمده منديبل اتفاق ميافتد. هم چنین در این دستگاه امكان انجام رويش انتخابی دندان ها طی درمان توسط تراش آكريل جهت تصحيح پلن اكلوزال و رابطه مولری وجود دارد.
اين دستگاه به علت سادگی شکل، محكم بودن، سهولت ساخت، قابليت تغيير، قبول توسط بيمار و استفاده در مشكلاتTMJ يكی از شايعترين دستگاه های فانكشنال مورد استفاده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

William R.Proffit. Henryw Fields.David M sarver , Contemporary orthodontics. 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Graber, Vanarsdall, Vig: Orthodontics current principles and Techniques. fourth edition. 2005.

2.T.M. Graber, Bedrich Neumann. Removable orthodontic appliance. Second edition. WB Saunders.1984.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر