شامل سلولهای میکروبیال است که درماتریکسی از مواد پلی مری خارج سلولی نظیرپلی ساکارید ها وپروتئین ها و نوکلئیک اسیدها بسته بندی شده است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch8 p543.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر