این دستگاه به نام سازندهاش Bimler معروف شد. دستگاه فانكشنالي است كه داراي آرچواير لبيالي در قوس دنداني بالا و لينگوال آرچ واير در قوس پايين است كه به دندانها ثابت نيستند بلكه توسط بالچه هاي كوچك آكريلي پالاتالي به سگمنت هاي باكالي بالا ارتباط پيدا ميكنند. اين دستگاه داراي انواع مختلفي ميباشد كه عملكرد همه آن ها در پلن ساجيتال يكسان بوده بدين صورت كه وايرها در حالي كه منديبل را وادار به جابجايي به سمت جلو ميكنند باعث تحريك عضلات و وارد آوردن نيرو به فك بالا و پايين ميشوند و در عين حال اكلوژن را در رابطه مولري Class I قرار ميدهند.
در بعضي انواع اين دستگاه برخي اجزاء فلزي جهت انجام برخي از حركات خاص دنداني به طور موقت اضافه ميشوند.
انواع دستگاه Bimler در موارد ذيل كاربرد دارند: براي مشكلات Class I همراه با Biprotrusion دنداني، مال اكلوژن Class II div 1 ، Class II div 2 و كراس بايت هاي قدامي.
اهميت كاربرد دستگاه Bimler در اين است كه باعث تحريك و هدايت عكسالعمل هاي نوروماسكولار شده و آنها را در سه جهت ساجيتالي، عمودي و عرضي تحريك می کند. اين دستگاه در دهان بصورت معلق قرار ميگيرد و بيمار دائما فانكشن هاي طبيعي خود را انجام ميدهد تا باعث استفاده بهينه از عكسالعمل هاي نوروماسكولري شود.

مطالعه Bite Former Appliance نیز توصیه می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.T.M. Graber, Bedrich Neumann. Removable orthodontic appliance. Second edition. WB Saunders.1984.

2. بلادي. م. درمانهاي فانكشنال در ارتودنسي. تهران: شايان نمودار، 1387.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.T.M. Graber, Brainerd, F Swain: Current orthodontic Concepts and Technique- second edition. 1972.

2. Bimler, H.P: The Bimler appliance, Construction and adjustment. Great falls , Montana, VA. Nord. 1966.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر