دستگاه ‌هاي Edgewise اوليه به دليل استفاده از براكت هاي يكسان روي تمامي دندان‌ ها، براي رديف كردن ايده‌آل دندان‌ ها جهت جبران كانتور و شيب متفاوت سطح لبيال دندان ‌هاي مختلف و همچنين دستيابي به موقعيت مزيوديستالي مناسب ريشه ها به ايجاد خم‌هايي (Bends) در روي آرچ ‌واير نياز داشتند. اين خم ها (Bends) شامل خم‌ هاي نوع اول، دوم و سوم هستند.
خم ‌هاي نوع اول (First Order) جهت جبران ضخامت دندان ها عبارتند از: خم In-out، باكولينگوال/ لبيولينگوال، حركت روتيشنال- لترال، Canine Eminence Inset، Molar Offset و Antirotation Bend كه در واقع تأثير آنها به صورتExpansion يا Constriction است.
خم هاي نوع دوم (Second Order) براي قرار دادن مناسب ريشه در بعد مزيوديستال استفاده مي‌شوند كه عبارتند از: Step Up، Step Down، V-bend، Tip-bend، Long V-bend و Artistic Bend .
خم هاي نوع سوم (Third Order) يا تورك (Torque) براي موقعيت دهی باكولينگوال ريشه به كار می ‌روند كه شامل خم هاي پيچشي در طول محور طولی آرچ‌ واير با سطح مقطع مستطیلی هستند. اساساً دو نوع از تورك بسته به نوع حركت دندان وجود دارد كه بصورت باكال/ پالاتال روت تورك و باكال/ پالاتال كراون تورك هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields  HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1. Byeong H J , Sevng HH, Bending angle Optimization of arch wire in Orthodontics. J of medical science and Tech. 2012; 26; (12): 3959-3964.
2. Raymond C, Thurow. Technique and treatment with the edgewise appliance; 1962.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر