براكت Begg شكل تغيير يافته براكت اوليه Ribbon Arch است به طوري كه با چرخش آن به سمت پايين شيار براكت به سمت لثه قرار مي‌گيرد نه به سمت اكلوزال. در این سیستم براي تصحيح موقعيت ريشه از فنرهاي كمكي Uprighting كه درون شیار عمودي قرار مي‌گيرند و در مجاورت دندان زير آرچ ‌واير پايه قلاب مي‌شوند تا گشتاورهاي كنترل كننده ريشه را ايجاد كنند استفاده مي‌شود. این فنر ها همانند پين، آرچ ‌واير را نيز نگه مي‌دارند.
بزرگ‌ترين مزيت براكت Begg اين است كه تنها يك نوع براكت مورد نياز است بدين معني كه مي‌توان براكت مشابهي را روي هر دندان بالا و پايين از پره مولر تا پره مولر استفاده كرد در حاليكه تكنيك ‌هاي ديگر، براكت ‌هاي متفاوتي براي هر دندان نياز دارند. مزيت بزرگ ديگر این براکت در كنترل انكوريج است. براكت‌ هاي ديگر تورك را در براكت تعبيه مي‌كنند و اجازه تيپينگ آزاد را نمي‌دهند بدين معني كه دندانها بايد باديلي حركت كنند و حركات باديلي دندان‌ ها به انكوريج بزرگ‌ تري جهت بدست آوردن حركت در مسير درست نياز دارد. براكت های Begg اجازه تیپینگ آزاد را مي‌دهند و براي آرچ‌ وايرهاي سگمنتال ايده‌آل هستند. مزيت ديگر نيز مربوط به قيمت براكت Begg است که از ساير براكت‌ ها ارزان تر است
امروزه براكت ‌هاي Begg اوليه تا حد چشمگيري با براكت‌ هاي تركيبي (Combination) جايگزين شده ‌اند. این براکت ها استفاده از واير های با سطح مقطع مستطیلی را در مرحله Finishing امكان ‌پذير مي‌سازند كه براي حركات تورك (حركت فاسيولينگوالي) ريشه به كار مي روند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields  HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.
2. Fletcher  G G T. The Begg appliance and technique. J. Wright; 1981.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Begg PR, Kesling PC. Begg Orthodontic theory and technique. Third edition. Philadel phia: WB Saunders; 1977.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر