سر مسواک نرم موازی پلن اکلوزال قرار می گیرد به طوریکه سر مسواک ۳-۴ دندان را پوشش دهد. این پروسه ی بهداشتی از دیستالی ترین دندان در هر قوس آغاز شده و مرتبا به سمت مزیال پیش می رود. بریستل ها در مارژین لثه با زاویه ی۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان قرار می گیرند. فشار لرزشی ملایم با حرکات جلو عقب کوتاه بدون جدا شدن سر بریستل ها اعمال می شود. این حرکت انتهاهای بریستل ها را به ناحیه ی سالکوس لثه و هم چنین تا حدی به ناحیه ی امبرژور می راند.فشار باید انقدر محکم باشد تا لثه را سفید کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch48 p2695.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر