به کاهش زاویه بازال (Basal Angle: N-S-Ba) کرانیال بیس گفته می شود. .همچنین به افزایش بیش از حد این زاویه، Platybasia گفته می شود.

Normal: 125°-۱۴۳°
Platybasia: > 143°
Basilar kyphosis: < 125°

منبع:

Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, 9e. Nelson S.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر