وسيله‌اي است از جنس استينلس ‌استيل است كه براي خارج نمودن بند هاي فلزي قدامي و خلفي از روي دندان ها به كار مي‌رود. داراي دو نوع Anterior Band Remover و Posterior Band Remover است كه در نوع Anterior، سر کوتاه تر آن داراي يك شيار است كه در لبه اینسیزال دندان هاي قدامي قرار مي‌گيرد و سر ديگر آن كه انتهاي تيز دارد زير كانتور يا گسترش جنيجيوالي بند قدامي قرار مي‌گيرد و با فشار دسته ‌ها منجر به خارج شدن بند مي‌گردد. در نوع Posterior، سر پلاستيكي يا لاستيكي روي سطح اكلوزال دندان‌ هاي خلفي تكيه كرده و نوك تيز آن هم زير كانتور جينجيوالي بند قرار داده مي‌شود و با اعمال فشار روي تكيه‌گاه سطح اكلوزال، بند از روي دندان خارج مي شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phinney Dy, Halstead JH. Dental assisting instrument guide. Second edition. Cengage Learning; 2014.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Melanie Mitchell. Dental Instruments: A pocket Guide to identification. Second edition. Lippincott Williams and wikins; 2012.

2.Balwant Rai. Practical Dentistry. Jaypee Brothers; 2008.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر