با از دست رفتن زود هنگام دندان شيري احتمال حرکت ساير دندان هاي شيري و دائمي زياد است. بنابراین استفاده از دستگاهي جهت حفظ فضاي دندان از دست رفته تا زمان رويش دندان جايگزين مورد نياز است. Band & Loop يك دستگاه فضا نگه‌دار يكطرفه است كه در طي دوره دنداني مختلط براي حفظ فضاي تك دندان شيري زود از دست رفته در ناحيه خلفي استفاده مي‌شود. اين دستگاه شامل يك بند روي دندان مولر شيري يا دائمي و یک لوپ جهت حفظ فضا است. گاهي به علت خطر دكلسيفيكاسيون در اطراف بندها به جاي مولر اول دائمي دندان D را بندگذاري مي‌كنند اما به دوعلت زیر مولر اول دائمي براي بندگذاري ترجيح دارد: دلیل اول مورفولوژي دندان D است كه به سمت اكلوزال متقارب مي‌شود و گير بند را كم مي‌كند و دلیل دوم این است که به خاطر توالی رويشي دندان هاي دائمي، رويش زودتر پره‌مولر اول نسبت به پره‌مولر دوم باعث از دست رفتن دندان پايه شده و منجر به نیاز به جايگزيني مجدد فضانگهدار روي دندان ديگر مي‌شود. لوپ از سيم ۳۶ ميل ساخته شده و ۵/۱ ميلي‌متر از ريج آلوئول فاصله دارد تا حين جويدن باعث ايجاد فشار روي نسج نرم نشود. همچنين لوپ از شكل دندان پايه جلویی تبعيت مي‌كند تا مانع حركات طرفي دندان، حين رويش دندان‌هاي دائمي نشود. بعضي مواقع جهت جلوگيري از تیپ شدن مزيالي دندان بند شده بخاطر فشارهاي فانكشنال جويدن روي لوپ كه به صورت كانتي‌لور است، يك رست اكلوزالي به لوپ اضافه مي‌گردد. از بندولوپ به صورت دو طرفه زماني استفاده مي‌گردد كه دندان مولر شيري در دو طرف قبل از رويش ثنایاهاي دائمي از دست برود. در اين صورت به علت لينگوالي قرار گرفتن جوانه ثنایاهاي دائمي نمي‌توان از لينگوال آرچ‌ استفاده كرد چرا که در رويش این دندان ها تداخل ايجاد خواهد نمود بنابراين از يك جفت بندولوپ در دو سمت استفاده مي‌گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields  HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Pinkham JR. pediatric Dentistry: Infancy through adolescence. Philadelphia: WB Saunders; 1998.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر