• پوسیدگی رو به عقب ، وقتی که گسترش پوسیدگی در طول DEJ بر مخروط پوسیدگی در مینا پیشی بگیرد، پوسیدگی به سمت مینا از محل اتصال گسترش می یابد. چون گسترش پوسیدگی در اینجا در جهت عقب می باشد به آن پوسیدگی رو به عقب می گویند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p144

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر