این پلن از اتصال دو نقطه ی Basion و Nasion تشکیل شده است. از این پلن برای نشان دادن کرانیال بیس استفاده می شود و در این زمینه نسبت به پلن SN و Bolton دقیق تر است.
از این پلن در آنالیزهای Ricketts و McNamara به عنوان پلن مرجع استفاده شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.    Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
2.    Ghom, Textbook of Oral Radiology, Elsevier India, 2008

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ricketts R.M., Perspectives in clinical application of cephalometrics. Angle Orthod 1981;55:795-803

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر