معادل است با عمیق ترین نقطه در پلن میدساجیتال در قدامی ترین بخش قاعده فک پایین بین فوقانی ترین نقطه ی استخوان آلوئول در زیر ثنایاهای فک پایین (Infradentale) و Pog. این نقطه در آنتروپولوژی به عنوان Supramentale شناخته می شود.

برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر FH و خلفی ترین نقطه در تقعر بین چانه و زائده آلوئول فک پایین استفاده کرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Jacobson ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر