• دیواره داخلی که موازی با محور طولی دندان است.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p148

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر