سایش اکلوزال ناشی از تماس فانکشنال با دندانهای مقابل است. این الگوهای سایش فیزیکال ممکت است روی سطوح دندانی انسیزال و اکلوزال و approximal رخ دهد. مقدار مشخصی از سایش دندانی فیزیولوژیک است اما سایش تسریع یافته ممکن است وقتی رخ دهد که فاکتورهای فانکشنال نامعمول و یا فاکتورهای آناتومیک غیرطبیعی وجود داشته باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2122.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر