پلاک چسبنده جرم را می پوشاند و ۱۰۰-۵۰۰ میکرون از جرم به اپیکال گسترش می یابد. ناحیه ی عاری ازپلاک تنها به پلاک چسبنده اطلاق می شود چون پلاک غیر چسبنده حاوی انواع مروفوتایپ های گرم مثبت و گرم منفی شامل کوکسی ها و رادها و فیلامنت ها و فوزی فرم ها واسپیروکت ها است.

منبع:

Saglie FR, Newman MG, Carranza FA Jr, et al. Bacterial invasion of gingiva in advanced periodontitis in humans. J Periodontol. 1982;53:217

Vrahopoulos TP, Barber PM, Newman HN. The apical border plaque in severe periodontitis: an ultrastructural study. J Periodontol. 1995;66:113

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر