لثه چسبنده بافتی سفت و ارتجاعی است که به طور محکمی به پریوست استخوان آلوئول زیرین اتصال یافته است. از نظر آناتومیکی لثه چسبنده بین لثه آزاد در سمت کرونال دندانی و مخاط آلوئول در سمت اپیکال دندانی قرار گرفته است که به این فاصله، عرض لثه چسبنده می گویند. به مرز اتصال لثه چسبنده و مخاط آلوئول Mucogingival junction می گویند. از آنجایی که این مرز در بالغین همواره ثابت باقی می ماند، تغییرات عرض لثه چسبنده متاثر از فرآیندهای محدوده کرونالی آن می باشد و با رویش دندان ها افزایش می یابد. رنگ لثه چسبنده در حالت سلامت، سفید صدفی بوده و نمایی پوست پرتقالی دارد. میزان عرض لثه چسبنده پارامتر کلینیکی مهمی است که در نواحی مختلف دهان متغیر می باشد اما بطور کلی در مجاورت ثنایاهای فک بالا بیشترین میزان (حدود ۵/۳ تا ۵/۴ میلیمتر) و در نواحی خلفی کمترین میزان (حدود ۸/۱ میلیمتر) را دارد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Carranza FA, Newman MG, Takel HH, Klokkevold PR. Clinical periodontology. Elsevier Saunders, 12TH edition 2015

2.Bowers GM: A study of the width of the attached gingiva. J Periodontol 34:210, 1963.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ainamo J, Talari A: The increase with age of the width of attached gingiva. J Periodontal Res 11:182, 1976.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر