درامتداد لثه ی مارژینال است. لثه ی چسبنده محکم و ارتجاعی است و به سختی به پریوست استخوان آلوئلار زیرین می چسبد. سمت فاسیال لثه ی چسبنده تا مخاط آلوئلار متحرک و نسبتا شل گسترش می یابد و توسط موکوژنژیوال جانکشن از آن تمیز داده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p185.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر