کورت های گریسی نماینده ی کورت های Area-specific  هستند که مجموعه ای از چندین اینسترومنت برای تطابق با نواحی آناتومیک خاص دنتیشن طراحی و زاویه دار شده اند. این کورت ها و modification های آنها بهترین اینسترومنت ها برای جرمگیری و تسطیح ریشه هستند چون بهترین تطابق را با آناتومی پیچیده ی ریشه فراهم می کنند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2808.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر