مدیریت رفتاری در تمام انواع اپلاینس تراپی، به ویژه درمان با وسایل متحرک مهم است. چنانچه به علت عدم همکاری بیمار مجبور به قطع درمان باشیم شانس درمان بیمار در آینده با سایر دستگاه های متحرک و یا با کشیدن دندان هنوز وجود دارد. لذا در مورد کودکان مقاوم مهم است که درمان سریع تر قطع شود ولیکن این امر می بایست محترمانه و آبرومندانه صورت گیرد تا درمان های آینده را تحت الشعاع قرار ندهد. در هر صورت عوارض عدم همکاری می بایست کاملا توضیح داه شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 57-8.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر