مجموعه ای از مقادیر خاص تعبیه شده در طراحی براکت  است که میزان Mesiodistal Angulation (Tip)، Buccolingual Inclination (Torque)، و In-Out and Rotational Offset را تعیین می کند.

منبع:

Andrews LF. The six keys to normal occlusion. Am J Orthod. 1972; 62:296-309.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر