آپوپتوز الگویی از مرگ سلولی است که برای سلول های منفرد اتفاق می افتد و با انقباض و کوچک شدن سلول ، تراکم کروماتین و تکه تکه شدن سلول به قسمت های متصل به غشاء همراه است که توسط فاگوسیتوز حذف می شوند.
از این نوع مرگ سلولی با نام «مرگ برنامه ریزی شده ی سلول ها» نیز یاد می شود.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر