رادیوگرافی اکلوزال قدامی و OPG رادیوگرافی های انتخابی برای معاینات ارتودنتیک هستند. ترکیب OPG اخذ شده با پارالاکس عمودی و رادیوگرافی اکلوزال قدامی به تعیین موقعیت دندان نیش فک بالا در سه پلن فضا کمک می کند. برای نیل به این هدف، OPG در پلن افقی فیکس می شود و سپس رادیوگرافی اکلوزال قدامی با زاویه ۶۰ درجه نسبت به پلن افقی و با شیفت دادن به تیوب اخذ می شود. مقایسه دندان رویش نیافته با ریشه دندان مجاور محل دقیق باکولینگوالی آن را مشخص می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 15.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر