در طی حرکات فک پایین به سمت جلو، لبه ای اینسیزال دندان های قدامی فک پایین در امتداد سطح مقعر لینگوالی دندان های قدامی فک بالا به سمت پایین و جلو حرکت می کند. مسیر لبه انسیزال از رابطه مرکزی تااکلوژن نوک به نوک را مسیر پیشگرایی می نامند. زاویه ای که بین مسیر پیشگرایی اینسیزال و صفحه رفرنس افقی تشکیل می شود، شیب مسیر پیشگرایی اینسیزال یا راهنمای قدامی نامیده می شود

راهنمای قدامی از راهنمای کندیلی مستقل بوده و به میزان ۱۰-۵ درجه در صفحه سازیتال شیب دارتر می باشد.

راهنمای قدامی وابسته به ارتباط اورلپ عمودی و افقی در دندان های قدامی می باشد و می تواند شکل سطح اکلوزال و شیب کاسپی دندان های خلفی را تحت تاثیر قرار دهد. با افزایش شیب راهنمای قدامی ، ارتفاع کاسپ های دندانهای خلفی می تواند بلندتر باشد.

منبع:

Shillingburg H. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Sather D. 2012.Chapter 2

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Shillingburg H. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Sather D. 2012.Chapter 2

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر