پروفایل صورتی مستقیم ممکن است شیب رو به جلو (Anterior Divergent) یا شیب رو به عقب (Posterior Divergent) داشته باشد. این مساله تا حد زیادی وابسته به نژاد است به نحوی که شیب رو به جلو در سرخپوستان آمریکایی و آسیایی ها، و شیب رو به عقب در اجداد اروپای شمالی شایع تر است. هر دو این پروفایل ها نرمال محسوب می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2007:Chap 6.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2007:Chap 6.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر