روشهای مختلفی برای اصلاح سطوح لثه ای توصیف شده اند که شامل ژنژیوکتومی و فلپ های اپیکالی به همراخ ریکانتورینگ استخوانی وکاربرد درمان اورتودنسی برای برای قراردادن اپیکالی یا کرونالی سطوح بافت لثه ای از طریق اینترود و اکسترود کردن دندانها.

منبع:

 

Townsend CL. Resective surgery: an esthetic application. Quintessence Int. 1993;24:53

Lie T. Periodontal surgery for the maxillary anterior area. Int J Periodontics Restorative Dent. 1992;12(1):73

Dolt A, Robbins J. Altered passive eruption: an etiology of short clinical crowns. Quintessence Int. 1997;28:363

Becker W, Ochsenbein C, Becker B. Crown lengthening: the periodontal-restorative connection. Compend Contin Educ Dent. 1998;19:239

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Townsend CL. Resective surgery: an esthetic application. Quintessence Int. 1993;24:53

Lie T. Periodontal surgery for the maxillary anterior area. Int J Periodontics Restorative Dent. 1992;12(1):73

Dolt A, Robbins J. Altered passive eruption: an etiology of short clinical crowns. Quintessence Int. 1997;28:363

Becker W, Ochsenbein C, Becker B. Crown lengthening: the periodontal-restorative connection. Compend Contin Educ Dent. 1998;19:239

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر