فرورفتگی یا تقعری است که عموما در محل اتصال بین راموس و تنه استخوان فک پایین، نزدیک لبه ی قدامی اتصال عضله ماستر دیده می شود.

در ارزیابی سفالومتری فرونتال در دیاگرام Mesh و آنالیز Ricketts تحت عنوان Antegonion (Ag) ، نقطه ای در حاشیه پایینی کناری فرورفتگی آنته گونیال تعریف می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Alexander Jacobson, Richard L. Jacobson, Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Thomas Rakosi, An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Moorrees C.F.A., Van Vedrooij M.E., Lebret L.M.L., Glatky C.B., Kent R.L., Reed R.B., New norms for the mesh diagram analysis. Am J Orthod 1976;69:57-71

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر