انتهای تحتانی بریدگی بینی تبدیل به زائده استخوانی می شود که با زائده استخوانی سمت مقابل خار قدامی بینی را تشکیل می دهد.

در ارزیابی سفالومتری به صورت قدامی ترین نقطه بر روی خار استخوانی بینی قدامی در پلن میدساژیتال تعریف می شود.

در آنتروپولوژی به عنوان Acanthion شناخته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Alexander Jacobson, Richard L. Jacobson, Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Thomas Rakosi, An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر