این ماده ی پیوند، ثبات ابعادی خوب و میزان بالای بقای ایمپلنت را دارد. این مواد جایگزین استخوان، داربست استئوکنداکتیوی برای رشد استخوان فراهم کرده ولی هیچگونه ویژگیهای استئواینداکتیو ندارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch80 p4336.

Del Fabbro M, Testori T, Francetti L, et al. Systematic review

of survival rates for implants placed in the grafted

maxillary sinus. Int J Periodontics Restorative Dent.

2004;24:565–577.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر