کاهش ارتفاع استخوان اینتردنتال در صورتی که کرست عمود بر محور طولی دندانهای مجاورباشد تحلیل استخوان افقی و درصورتی که قوسی یا زاویه دار باشد تحلیل استخوان عمودی یا زاویه دار را ایجاد می کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch33 p2155.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر