زاویه تحدب nasion- A- Pog که در آنالیز Downs معرفی شده است، برای اندازه گیری موقعیت قدامی فک بالا  نسبت به پلن فاسیال(N-Pog ) مورد استفاده قرار می گیرد. در آنالیز Ricketts برای اندازه گیری این موقعیت از فاصله میلیمتری نقطه ی A تا پلن فاسیال با نام تحدب در نقطه ی A استفاده می شود.

دامنه نرمال این زاویه حداقل ۵/۸- درجه و حداکثر ۱۰ درجه و متوسط ۰ درجه می باشد. تحدب زیاد نشان دهنده تمایل به الگوی اسکلتی کلاس دو و تحدب کم نشان دهنده تمایل به الگوی اسکلتی کلاس سه می باشد

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Alexander Jacobson, Richard L. Jacobson, Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Thomas Rakosi, An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Downs W.B. Analysis of demofacial. Angle Orthod 1956;26:191
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر