سیستم طبقه بندی Angle  امروزه به عنوان روشی عالی و ساده از منظر تفسیر کلی مال اکلوژن پذیرفته شده است و به طور اساسی روابط قدامی خلفی مولرهای اول و کانین های دائمی را توصیف می کند.

وی انواع اکلوژن دندانی را بر اساس دندان مولر اول فک بالا، در ۴ دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:

  1. Normal: کاسپ مزیوباکال مولرهای اول بالا در شیار مزیوباکال مولرهای اول پایین قرار می گیرند و دندان ها بر روی خط اکلوژن (Line of Occlusion) که قوس ملایمی است قرار می گیرند.
  2. Class I: رابطه ی مولرهای اول از نظر موقعیت مزیودیستالی نرمال می باشد اما به دلیل جابجایی و چرخش دندان ها – معمولا دندان های قدامی- خط اکلوژن برهم خورده است.
  3. Class II: مولر اول پایین موقعیت دیستالی تری نسبت به مولر اول بالا دارد و ناهماهنگی مشخصی در ناحیه ثنایایی و خطوط صورتی ایجاد می شود اما خط اکلوژن ویژگی خاصی ندارد و دارای دو زیرگروه می باشد:

Division 1: مال اکلوژن Cl II / Div 1 با قوس فک بالای باریک، ثنایا های طویل و پروترود شده فک بالا، فانکشن غیرنرمال لب ها و برخی اشکال انسداد بینی و تنفس دهانی مشخص می گردد.

Division 2: مال اکلوژن Cl II / Div 2 دارای قوس فک بالای با باریک شدگی مخنصر، کراودینگ ثنایا های فک بالا به همراه با هم پوشانی و شیب لینگوالی در این دندان ها و فانکشن نرمال بینی و لب مشخص می گردد.

  1. Class III: مولر اول پایین نسبت به مولر اول بالا در موقعیت مزیالی تری قرار می گیرد و عدم ناهماهنگی مشخصی در ناحیه ثنایایی و خطوط صورتی ایجاد می شود اما خط اکلوژن ویژگی خاصی ندارد.

مال اکلوژن Cl III و زیر گروه های مال اکلوژن Cl II می توانند درحالت Subdivision هم وجود داشته باشند.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Angle EH. Classification of malocclusion. Dental Cosmos1899; 41:248-264.
  2. Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Bishara SE. Text book of Orthodontics. WB Saunders Company 2001.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر