نزدیک کردن فلپ های دیستال یا مزیال یک دندان نظیر پروسه های دیستال یا مزیال وج به بهترین نحو با بخیه ی انکورانجام می شود. این بخیه فلپ های فاسیال و لینگوال را بهم نزدیک می کند و به صورت محکمی آن ها را به سطح دندان تطابق می دهد. سوزن درناحیه ی لاین انگل فاسیال یا لینگوال فلپ مجاور دندان قرار می گیرد و دور دندان محکم می شود و از زیر فلپ مقابل رد شده و گره می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3398.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر