مخاط آلوئولار، مخاطی است که روی استخوان آلوئول قرار گرفته و به علت اتصالات سستی که با این استخوان دارد، متحرک می باشد. این مخاط نازک بوده و حاوی عروق خونی فراوان می باشد و در ناحیه کرونالی به مخاط لثه که اتصال محکمی به استخوان دارد متصل می شود. به محل این اتصال Mucogingival Junction می گویند.
مخاط آلوئولار دارای اپیتلیوم ضخیم غیرکراتینیزه است که بر روی آستر مخاطی که حاوی رشته های الاستیک فراوان است، قرار می گیرد. رشته های الاستیک به زیرمخاط ضخیم زیرین کشیده شده اند. در زیرمخاط ممکن است غدد بزاقی مختلط مشاهده گردند. مخاط و زیرمخاط به سستی به پریوست آلوئولار چسبیده اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Mescher A. Junqueira, s Basic Histology: Text and Atlas. Mc Graw-Hill Education,Thirteenth edition2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Gartner LP, Hiatt JL. Color Textbook of histology. Saunders Elsevier, 3rdedition, 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر