نمایش لثه ای بیش از حد (gummy smile) یک نگرانی زیبایی برای بسیاری از بیماران است. و ممکن است توسط مشکل اسکلتال vertical maxillary excess و یا اکستروژن دنتوآلوئلار و یا اکسپوژر ناکامل تاج آناتومیک که اغلب به عنوان altered passive eruption  نامیده می شود ایجاد شود. ممکن است به علت لب بالای کوتاه یا جابجایی بیش از حد لب باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch65 p3681.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر