تکنولوژی Air Abrasion از جریان با سرعت زیاد ذرات اکسید آلومینیوم به همراه فشار هوا استفاده می کند و در سطوحی مانند پرسلن و آمالگام ایجاد میکرو اچ نموده و قدرت باند براکت به این سطوح را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012: p 845

 

Van Waveren Hogervorst WL, Feilzer AJ, Prahl-Andersen B. The air abrasion Technique versus the conventional acid-etching technique: A quantification of surface enamel loss and a comparison of shear bond strength. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000; 117(1): 20-6

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012: p 845

 

Van Waveren Hogervorst WL, Feilzer AJ, Prahl-Andersen B. The air abrasion Technique versus the conventional acid-etching technique: A quantification of surface enamel loss and a comparison of shear bond strength. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000; 117(1): 20-6

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر