1. نیروی جاذب بین اتم ها یا مولکول ها از جنس غیر یکسان است وقتی به هم خیلی نزدیک هستند.
  2. متّصل شدن ساختمانهای مجاور متعاقب روند التهابی یا در نتیجه ترمیم یک آسیب
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page3

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر