کلاسپی از سیم استینلس استیل که توسّط C.P.Adams برای نگهداری Appliance متحّرک توسط تماس نقطه ای با آندرکات مزیوباکال و دیستوباکال در دندانهای عقبی طرّاحی گردیده است. از یک قطعه سیم با مقطع دایره ای ساخته می شود که بخش باکالی را با قرارگیری در امبراژور اکلوزالی مزیالی و دیستالی به سمت لینگوال متّصل می نماید.

نوع تغییر یافته Arrowhead Clasp است که توسط C. P. Adams معرفی شد.

این کلاسپ از سیم استیل با قطر mm 7/0 ساخته می شود. در طرف باکال شامل خم های U شکل به نام Arrowhead است که در اندرکات های ناحیه مزیوباکال و دیستوباکال قرار می گیرند و توسط بخشی به نام Bridge به هم متصل می شوند. بخش لینگوال کلاسپ که در اکریل مدفون شده است از امبراژور اکلوزال امتداد یافته و به بخش باکال متصل می شود.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page75

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر