افزایش حجم التهابی حاد لثه معمولا توسط تحریک فیزیکی یا شیمیایی یا مکانیکی ایجاد می شود و می تواند با برداشت محرک برطرف شود. تنفس دهانی و گیرغذایی وبهداشت دهانی ضعیف مسئول واکنش های التهابی حاد بافت های لثه هستند. ضایعات حاد معمولا محدود به لثه ی مارژینال یا پاپیلاری هستند. فاکتور اتیولوژیک اصلی افزایش حجم التهابی حاد لثه تروماست. ضایعات تروماتیک وقتی رخ می دهند که جسم خارجی به طور مثال بریستل مسواک در لثه مدفون شده و میکروبهای ساکن آن را پیچیده می کنند. صدمات القا شده توسط تروما منجر به پروسه ی مزمنی می شود که با ایجاد بافت گرانولیشن وفیبروزمشخص می شود. چون بافت های عبی تکثیر نمی شود درد شایع نیست. افزایش حجم التهابی حاد لثه می تواند منجر به ایجاد آبسه های لثه ای شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch19 p1528-1529.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر